ثبت دامنه

.com 18.000 .ir 6.000 .info 150.000

آدرس سایت خود را در ایران سرور با خیال راحت ثبت کنید

تعرفه دامنه

دامنه ایران
دامنه عمومی
دامنه آسیا
دامنه اروپا
دامنه آمریکا
دامنه آفریقا
دامنه ترکیه

دامنه ایران

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)

ir

12000

.ir

4000

ایران.

3500

.co.ir

3500

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)

ir

12000

.ir

4000

ایران.

3500

.co.ir

3500

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)

biz

1499000

com

849000

info

399000

net

999000

org

999000

biz

299800

com

169800

info

79800

net

199800

org

199800

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)

biz

1499000

com

849000

info

399000

net

999000

org

999000

biz

299800

com

169800

info

79800

net

199800

org

199800

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)

دامنه

ثبت پنج ساله (تومان)

دامنه

ثبت یک ساله (تومان)